Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Scheduled Audio Player 10.9.7

Autor: Lark Software
Stránka: www.lark168.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.74 MB
Cena: 45.95 $
Počet stiahnutí: 1427
Dátum pridania: 2009-12-02
Aktualizácia: 2011-09-26

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Scheduled Audio Player:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Scheduled Audio Player vo verzií 10.9.7 od autora Lark Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Scheduled Audio Player je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Scheduled Audio Player ..

Popis od autora programu - Lark Software v anglickom jazyku:

Professional software used for broadcast on a scheduled time at school and kindergartens, able to broadcast ring music for class beginning and dismissing, gathering, national anthem, rhythm for gymnastics and eye exercises, support to set and change the scheduled time and music at will?

Software features:
1, after setting the scheduled time and music, the music will be played on the scheduled time. and the music can be changed at will and conveniently

2, the software is designed with memory function. After restart of computer or software, the previous setting of time and music will be auto-loaded.

3, such as music, rang the bell for the campus radio system can be realized by setting a timetable for the school through the school broadcasting system fully automatic broadcast eye setting-up exercises, national anthem, the preparatory music, bells, school bells music, music class is Bell and other school-demand music;

4, you can set specific date with no scheduled time playing, such as Saturdays, Sundays, which need no scheduled time playing. But on weekdays, the scheduled time will work normally.

The software also be:

(1), applied in schools, troops, companies, factories, and other departments for automatic control of working time and rest time, it can replace the traditional bell and artificial broadcasting.

(2) applied in parks, dance halls, shopping malls, hotels, bars, cafes, offices, etc. to play background music.

(3),applied in stations, wharves for automatic broadcasting.

(4) applied for school teaching programs in English or other wireless or wired broadcasting

(5) applied for personal music during bedtime, or used alarm clock in the morning;
Software, powerful, beautiful interface, easy to use

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Profesionálny softvér používaný pre vysielanie na plánovaný čas v škole a škôlkach, schopné vysielať prsteň hudbu pre triedu začiatku a prepúšťajúcich, zhromažďovanie, národná hymna, rytmus pre gymnastiku a očí cvičenia, podpory na nastavenie a zmenu plánovaným časom a bude hudba na?

Softvérové funkcie: 1, po nastavení naplánovanom čase a hudba, hudba sa budú hrať na plánovaný čas. hudbu je možné zmeniť na vôli a pohodlne 2 softvér je navrhnutý s funkcia pamäte. Po reštartovaní počítača alebo softvér predchádzajúce nastavenie času a hudba bude auto-nahraje.

3, ako napríklad Hudba, zvonil zvonu na kampusov rádiový systém môžete si uvedomil nastavením časový harmonogram pre školy prostredníctvom školy vysielanie systém plne automatické vysielanie oko zriadenie cvičenia, národná hymna, prípravných hudobných, zvony, škola zvony hudba, hudobné triedy je Bell a ostatné školy dopytu hudby;

4, môžete nastaviť určitý dátum s žiadne naplánovanom čase hrá, ako napríklad soboty, nedele, ktoré nemusia žiaden plánovaný čas prehrávania. Ale v pracovných dňoch, plánovaný čas bude fungovať normálne.

Softvér tiež byť: (1), uplatnené v školách, vojakov, spoločností, tovární a ostatných oddelení pre automatickú kontrolu pracovného času a čas odpočinku, je nahradiť tradičný bell a umelé vysielania.

(2) uplatňovať parky, tanečných sál, nákupné centrá, hotely, bary, kaviarní, kancelárií atď hrať hudbou na pozadí.

(3), uplatňované v staniciach, prístavných hrádzach pre automatické vysielanie.

(4) uplatňované pre školy učebné programy v angličtine alebo iné bezdrôtové alebo káblové vysielanie (5) uplatňovať pre osobné hudbu počas spaním, použiť alebo budík ráno;


Softvér, výkonné, krásne rozhranie, jednoduché použitie

Sťahujte tu: Scheduled Audio Player 10.9.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Auto MP3 Player 1.26Novinka

Allows your computer auto wakes up to play MP3 music and auto closes.

Orientačný preklad: Umožňuje váš počítač automaticky prebudí hrať hudbu vo formáte MP3 a automaticky zavrie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

WireFusion MP3 1.2Novinka

Streaming MP3 player add-on for WireFusion

Orientačný preklad: Streamovanie MP3 prehrávač add-on pre WireFusion

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.49 MB

InternetPlayer 1.102Novinka

Internet Player, comprehensive list of radio stations, tv channels to play.

Orientačný preklad: Internet prehrávač, komplexný zoznam rádiových staníc, televíznych kanálov hrať.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.83 MB

SAM DJ 4.4.0Novinka

Professional DJ software for those serious about music!

Orientačný preklad: Profesionálne DJ softvér pre tých vážne hudby!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.88 MB

ESP Enhanced ShoutCast Player 1.00Novinka

Enhanced Internet Radio Player, MP3 Downloads and Stream Ripper

Orientačný preklad: Vylepšené internetové rádio prehrávač, MP3 za týždeň a prúd Ripper

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.58 MB

Toolsoft Audio Player 1.71Novinka

Free Play AAC APE FLAC OGG M4A MP3 MPC WAV Player

Orientačný preklad: Free Play AAC APE FLAC OGG M4A MP3 MPC WAV prehrávač

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.91 MB

Ace DivX Player 2.1Novinka

Windows Media Player replacement program that watch DivX movies and much more.

Orientačný preklad: Prehrávač Windows Media Player náhradný program, ktorý sledovať DivX filmy a oveľa viac.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

DRS 2006 Webreceiver 1.1Novinka

DRS 2006 Webreceiver. Manage all your favorite internet radio stations. Freeware

Orientačný preklad: DRS 2006 Webreceiver. Spravovať všetky vaše obľúbené internetové rozhlasové stanice. Freeware

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.11 MB

Window Gadgets MP3 Player 1.1Novinka

Free mp3 player gadget that sits on your desktop. Lots of designs to download.

Orientačný preklad: Bezplatne mp3 prehrávač gadget, ktorý sedí na pracovnej ploche. Veľa vzory na stiahnutie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.09 MB

Najsťahovanejšie programy