Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MB Brain Test 1.20

Autor: MysticBoard.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.10 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1313
Dátum pridania: 2010-03-05
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu MB Brain Test:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MB Brain Test vo verzií 1.20 od autora MysticBoard.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MB Brain Test je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MB Brain Test ..

Popis od autora programu - MysticBoard.com v anglickom jazyku:

MB Free Brain Test is a simple brain dominance test. This quiz gives a basic idea about which hemisphere of the brain is more dominant, the right or the left or both are being equally used. Both the right brain and the left brain, have a defined set of functions which they perform independent of each other. This defines the personality of the individual and tells us a lot about his/ her characteristics and ways of dealing with different issues in life. It is usually seen that each of us prefers one hemisphere over the other. However, some of us may use both the hemispheres equally.
The Right Brain is responsible for:
• Understanding of the whole picture
• Interest in creative arts, craft, music etc
• Better intuitive skills
• Better emotional responses
• Very imaginative
• Understand symbols better
• Can understand the “whole meaning” of what is being said
• Spatial perception
• Lives in a dream world
• Ready to take risks

The Left Brain is responsible for:
• Good verbal and expressive skills
• Better analytical and logical thinking
• Following rules and deadlines
• Routine management
• Good with details
• Better words and language skills
• Practical approach
• Can comprehend what is being said
• Pattern perception
• Lives in real world

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

MB voľného Brain Test je jednoduchý mozog dominancie test. Tento kvíz dáva základnú predstavu o tom, ktoré hemisfére mozgu je viac dominantný, a to ako napravo, ani naľavo, alebo sú rovnako používajú. Ako pravý mozog a ľavý mozog, majú definovaný súbor funkcií, ktoré vykonávajú na sebe nezávislé. Toto definuje osobnosť jedinca a rozpráva nám veľa o jeho charakteristiky a spôsoby riešenia rôznych problémov v živote. To je zvyčajne vidieť, že každý z nás preferuje jednu hemisféru nad ostatnými. Avšak, niektoré z nás používa ako hemisféry rovnako. Právo Brain je zodpovedný za: • Pochopenie celého Záujem obrázok • vo výtvarné umenie, remeslá, hudbu atď • Lepšie intuitívne schopnosti • Lepšie emocionálne reakcie • Veľmi nápadité • Pochopiť lepšie symboly • Dokáže porozumieť "celý význam" toho, čo je • povedal priestorové vnímanie • Žije vo sne • Pripravené riskovať Left Brain je zodpovedný za: • Dobré verbálne a výrazové zručnosti • Lepšie analytické a logické myslenie • Po pravidlá a termíny • Rutinné konania • Dobrá podrobnosti • Lepšie slová a jazykové zručnosti • Praktický prístup • Môže pochopiť, čo sa hovorí, • vzor Žije vnímania • v reálnom svete

Sťahujte tu: MB Brain Test 1.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Australian Astrology 1.15Novinka

MB Australian Astrology is an Australian astrology animal personality software.

Orientačný preklad: MB Austrálsky Astrológia je austrálsky astrológia zviera osobnosť softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Animated Soccer Rules 1.0Novinka

Learn the basic soccer rules while having fun!

Orientačný preklad: Oboznámte sa s pravidlami základné futbal zabávať!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.89 MB

Coloring Pages 3.1Novinka

This software is used to teach children how to draw.

Orientačný preklad: Tento softvér sa používa na učiť deti, ako čerpať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

ColourIt 1.0Novinka

An interactive colouring book for children

Orientačný preklad: Interaktívne omaľovánka pre deti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.53 MB

FRS Money Math 2.0Novinka

Learn to identify US coins, practice counting, and perform basic math.

Orientačný preklad: Naučte sa identifikovať nás mince, prax, počítanie a vykonať základné matematické.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

Nessy GamesPlayer 1.1Novinka

Great games program to help children to develop spelling and reading skills.

Orientačný preklad: Skvelé hry program na pomoc deťom rozvíjať pravopisu a čítanie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 30.11 MB

Little Hoppers Sight Words Game 1.0.1Novinka

Reading skills development software for beginning readers.

Orientačný preklad: Čítanie zručnosti vývoj softvéru na začiatku čitateľov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.1 MB

Parental Control 2.0Novinka

Take control over who uses your computer and what they do with it!

Orientačný preklad: Prevziať kontrolu nad tým, kto používa počítač a čo s tým robiť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Arnaud, the Boy Who... 1.0Novinka

Arnaud follows his own path and does what he wants in this fun E-picture book.

Orientačný preklad: Arnaud nasleduje svoju vlastnú cestu a robí, čo chce v tejto knihe zábavné E-obraz.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

Najsťahovanejšie programy