Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ImageForge Standard 3.60

Autor: CursorArts Company
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.37 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1064
Dátum pridania: 2004-10-13
Aktualizácia: 2011-10-23

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu ImageForge Standard:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ImageForge Standard vo verzií 3.60 od autora CursorArts Company. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ImageForge Standard je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ImageForge Standard ..

Popis od autora programu - CursorArts Company v anglickom jazyku:

ImageForge is a complete image editing program for retouching photographs, creating or modifying images, assembling .avi animations, generating slide shows or picture albums, producing Windows screensavers, and more. You can produce outstanding results from your own photos and artwork.

A partial listing of ImageForge Features includes the following:
1) Preview window, with zoom and other controls allow you to edit with pixel-level precision;
2) Soft and patterned brushes;
3) Clipart brushes for painting with a series of images;
4) Scatter and Spatter tools;
5) Special Effect Filters;
6) Clone tool for reproducing areas of an image for retouching, etc. You can even clone between two open images;
7) TWAIN device support for scanners, cameras, etc.;
8) Semi-transparent "Intensity" control for painting, text and pasted items;
9) Normal, Fill-to-Border, and Color-replacement flood fills. Options to use patterns, gradients, and semi-transparent fills;
10) Gradients and Patterns;
11) Crop, Enlarge, Resize, high quality Resample, Skew, Rotate by Degree;
12) GIF and AVI animation, plus export to BMP filmstrip panels;
13) Tools to produce and distribute your own stand-alone .exe image Libraries, complete with viewer utility, editor, transitions between images, install program, etc. Use to create family albums, portfolios of your work, screensavers, slide show presentations, and more;
15) Support for many image formats, including .JPG with adjustable quality and compression, GIF (normal, transparent and animated), PNG, etc.;
16) and many more powerful features...

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ImageForge je kompletný obraz úpravy program pre retušovanie fotografií, vytváranie alebo úpravu obrázkov, montáže .avi animácie, generovanie prezentácie alebo obrázok albumu, produkujú šetriče obrazovky systému Windows, a ďalšie. Môžete vytvoriť vynikajúce výsledky z vašich vlastných fotografií a grafiky.

Čiastočný zoznam ImageForge funkcie zahŕňa nasledovné: 1) okno Ukážka, zoom a ďalších ovládacích prvkov umožní upraviť s pixel úroveň presnosti;


2) Mäkké a vzorkované kefy;


3) Obrázky Clipart kefy pre maľovanie s sériu obrázkov;


4) Rozptýlím a Spatter nástrojov;


5) Špeciálny efekt filtre;


6) Klon nástroj pre reprodukciu oblastí obrázku pre retušovanie, atď. Môžete dokonca klon medzi dvoma otvoriť obrazy;


7) TWAIN zariadenie podporu pre skenery, kamery, atď.;


8) Polopriehľadný "Intenzita" ovládanie pre maľovanie, text a prilepených položiek;


9) Normálne, výplne-na-Border a nahradenie farieb povodňového výplne. Možnosti používať vzory, prechody a polopriehľadný výplne;


10) Prechody a modelov;


11) Plodín, zväčšenie, veľkosť, vysokej kvality Resample, skosenie, otočiť stupňom;


12) GIF a AVI animácie, plus vývoz do BMP filmového pásu panely;


13) Nástroje vyrábať a distribuovať svoje vlastné samostatný .exe obraz knižnice, kompletný s Zobrazovač utility, redaktor, prechody medzi obrazy, nainštalujte program, atď. Použiť na vytvorenie rodinného albumu, portfólií vašu prácu, šetriče obrazovky, prezentácia prezentácií a viac;


15) Podpora pre mnoho formátov obrazu vrátane.JPG s nastaviteľným kvality a kompresie, GIF (normálne, transparentné a animované), PNG, atď.;


16) a mnoho silnejší funkcií...

Sťahujte tu: ImageForge Standard 3.60

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Elements+ for PSE 9 3.0Novinka

Patch revealing undocumented functions in Adobe Photoshop Elements

Orientačný preklad: Patch odhaľovať nelegálne funkcie v Adobe Photoshop Elements

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.14 MB

VCW VicMan's Photo Editor 8.1Novinka

An award-winning image editor with an appealing interface and powerful features.

Orientačný preklad: Cena-vyhrávať obrazový editor s atraktívnou rozhranie a výkonné funkcie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.70 MB

Ace Photo Frame 2.40Novinka

A tool which helps your enhance your photo with more than 400 frames.

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý pomáha zvýšiť vaše fotografie s viac ako 400 snímok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.07 MB

Nevron Diagram Designer 2010_Vol.1Novinka

Create various diagrams and perform different layout algorithms on them.

Orientačný preklad: Dokáže vytvárať rôzne diagramy a vykonávať rôzne rozloženie algoritmov v nich.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.67 MB

Corel Painter Essentials for Windows 4Novinka

Corel® Painter™ Essentials 4 - The Easy-to-Use Home Art Studio

Orientačný preklad: Corel ® maliar ™ Essentials 4 - ľahko-to-Use Home Art štúdio

Licencia: Shareware | Veľkosť: 62.54 MB

Softener 1.26Novinka

Soft focus Photoshop plugin. Make glossy portrait photos with smoother skin.

Orientačný preklad: Soft Focus Photoshop plugin. Make lesklé portrétové fotografie s hladšiu pokožku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.43 MB

PhotoMeister 2.6Novinka

Helps you to manage, edit and publish photos from your digital camera.

Orientačný preklad: Vám pomáha spravovať, upravovať a publikovať fotografie z vášho digitálneho fotoaparátu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 11.41 MB

Picture Watermarker 1.01Novinka

A simple tool that allows you to put text or image over your images and brand

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj, ktorý vám umožní vložte text alebo obrázok obrázky a značky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.02 MB

Organic Studio 1.1Novinka

A unique vector editor for easy creation and editing of rich, complex shapes.

Orientačný preklad: Unikátny vektorový editor pre jednoduchú tvorbu a editáciu bohaté, komplexné tvary.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.89 MB

Najsťahovanejšie programy