Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ImageForge Standard 3.60

Autor: CursorArts Company
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.37 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1193
Dátum pridania: 2004-10-13
Aktualizácia: 2011-10-23

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu ImageForge Standard:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ImageForge Standard vo verzií 3.60 od autora CursorArts Company. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ImageForge Standard je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ImageForge Standard ..

Popis od autora programu - CursorArts Company v anglickom jazyku:

ImageForge is a complete image editing program for retouching photographs, creating or modifying images, assembling .avi animations, generating slide shows or picture albums, producing Windows screensavers, and more. You can produce outstanding results from your own photos and artwork.

A partial listing of ImageForge Features includes the following:
1) Preview window, with zoom and other controls allow you to edit with pixel-level precision;
2) Soft and patterned brushes;
3) Clipart brushes for painting with a series of images;
4) Scatter and Spatter tools;
5) Special Effect Filters;
6) Clone tool for reproducing areas of an image for retouching, etc. You can even clone between two open images;
7) TWAIN device support for scanners, cameras, etc.;
8) Semi-transparent "Intensity" control for painting, text and pasted items;
9) Normal, Fill-to-Border, and Color-replacement flood fills. Options to use patterns, gradients, and semi-transparent fills;
10) Gradients and Patterns;
11) Crop, Enlarge, Resize, high quality Resample, Skew, Rotate by Degree;
12) GIF and AVI animation, plus export to BMP filmstrip panels;
13) Tools to produce and distribute your own stand-alone .exe image Libraries, complete with viewer utility, editor, transitions between images, install program, etc. Use to create family albums, portfolios of your work, screensavers, slide show presentations, and more;
15) Support for many image formats, including .JPG with adjustable quality and compression, GIF (normal, transparent and animated), PNG, etc.;
16) and many more powerful features...

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ImageForge je kompletný obraz úpravy program pre retušovanie fotografií, vytváranie alebo úpravu obrázkov, montáže .avi animácie, generovanie prezentácie alebo obrázok albumu, produkujú šetriče obrazovky systému Windows, a ďalšie. Môžete vytvoriť vynikajúce výsledky z vašich vlastných fotografií a grafiky.

Čiastočný zoznam ImageForge funkcie zahŕňa nasledovné: 1) okno Ukážka, zoom a ďalších ovládacích prvkov umožní upraviť s pixel úroveň presnosti;


2) Mäkké a vzorkované kefy;


3) Obrázky Clipart kefy pre maľovanie s sériu obrázkov;


4) Rozptýlím a Spatter nástrojov;


5) Špeciálny efekt filtre;


6) Klon nástroj pre reprodukciu oblastí obrázku pre retušovanie, atď. Môžete dokonca klon medzi dvoma otvoriť obrazy;


7) TWAIN zariadenie podporu pre skenery, kamery, atď.;


8) Polopriehľadný "Intenzita" ovládanie pre maľovanie, text a prilepených položiek;


9) Normálne, výplne-na-Border a nahradenie farieb povodňového výplne. Možnosti používať vzory, prechody a polopriehľadný výplne;


10) Prechody a modelov;


11) Plodín, zväčšenie, veľkosť, vysokej kvality Resample, skosenie, otočiť stupňom;


12) GIF a AVI animácie, plus vývoz do BMP filmového pásu panely;


13) Nástroje vyrábať a distribuovať svoje vlastné samostatný .exe obraz knižnice, kompletný s Zobrazovač utility, redaktor, prechody medzi obrazy, nainštalujte program, atď. Použiť na vytvorenie rodinného albumu, portfólií vašu prácu, šetriče obrazovky, prezentácia prezentácií a viac;


15) Podpora pre mnoho formátov obrazu vrátane.JPG s nastaviteľným kvality a kompresie, GIF (normálne, transparentné a animované), PNG, atď.;


16) a mnoho silnejší funkcií...

Sťahujte tu: ImageForge Standard 3.60

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PowerPaint 2.3Novinka

image editing and photo manipulation software designed to be used on comptuers.

Orientačný preklad: obrázok úpravy a foto manipulácie softvér sa používa na comptuers.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.00 MB

BrightSpot 1.1Novinka

Convert your picture to black and white and then paint the color back in.

Orientačný preklad: Preveďte svoj obrázok na čiernu a bielu farbou a potom farbu späť dovnútra

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Orneta Paint for Smartphone 2002 1.0.0Novinka

Orneta Paint is a drawing tool for Smartphone with edit, view, e-mail, even jpeg

Orientačný preklad: Orneta program Skicár je nástroj na kreslenie pre Smartphone s upraviť, zobrazenie, e-mail, aj jpeg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Translucator 1.0Novinka

Plug-in extracts translucent objects (glass, smoke, fog, fur etc.) from image.

Orientačný preklad: Plug-in výťažky priesvitné predmety (sklo, dym, hmla, kožušina apod) z obrázka.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.81 MB

ASCII Art Generator 3.2.4.6Novinka

Convert pictures into amazing colorful and readable text quickly and easily

Orientačný preklad: Rýchlo a jednoducho konvertovať úžasné farebné a čitateľné znenia obrázky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

Fisheye-Hemi 1.1.3Novinka

Adobe Photoshop Plug-In filter that automatically straightens vertical lines

Orientačný preklad: Adobe Photoshop Plug-In filter, ktorý automaticky narovná zvislé čiary

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.68 MB

Ace Photo Frame 2.40Novinka

A tool which helps your enhance your photo with more than 400 frames.

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý pomáha zvýšiť vaše fotografie s viac ako 400 snímok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.07 MB

Photo Frame Master 1.1.1Novinka

Applys frames and masks to your photos and pictures to share with friends.

Orientačný preklad: Applys rámy a masky pre vaše fotografie a obrázky zdieľať s priateľmi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.92 MB

!Magic Mirror Maker 5.58Novinka

Distorting face picture and producing surreal effects!

Orientačný preklad: Skresľujúce obraz tváre a vyrába neskutočný efekty!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.12 MB

Najsťahovanejšie programy