Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

I-Producer Message Production Software 3.0

Autor: NCH Software
Stránka: www.nch.com.au
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.18 MB
Cena: 20.00 $
Počet stiahnutí: 1384
Dátum pridania: 2009-12-18
Aktualizácia: 2011-11-16

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu I-Producer Message Production Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér I-Producer Message Production Software vo verzií 3.0 od autora NCH Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu I-Producer Message Production Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér I-Producer Message Production Software ..

Popis od autora programu - NCH Software v anglickom jazyku:

I-Producer is a specialist software application for the production of on-hold messages, in-store announcements, telephone information lines, website audio and other voice over productions. It is intended for use by professional studios and will provide significant time saving and quality improvements to the production process.

I-Producer assists you to:

* Record and edit announcements and messages.
* Maintain a music library.
* Produce messages on-hold mixes instantly including spacing and timing of messages to exact duration if required.
* Keep track of customer contact details.
* Process audio for in-store or telephone or internet.
* Automatically upload or email updates to customers.
* Produce messages on hold for
o Cassettes
o CDs
o Digital Units
o Audio Files
o Computer based on-hold players (ie. IMS On Hold Messages Player, IAP Announcement Player and BMS Business Music and Announcement System).
* Audio editor included for cut, trim, silence, repeat loop and similar edit functions.
* Automatic audio quality function optimised for telephone including Dynamic Range Compression, Multi-Band Limiting, Noise Gating, De-Essing, Dynamic EQ and Enhanced Level Control. All of these adjust automatically, saving you time.
* Support for multiple location productions so you can update many customised locations in a very short time.
* Create online script forms with WebEdit and customer web pages with WebPublish automatically from your voice over scripts.
* Advanced automated 'fuzzy logic' message scheduling system.
* Designed to make the production process fast and effective and sounding good.

About NCH Software

NCH Software is a leader in audio, video, music, mp3, cd, dvd, telephony, dictation, transcription, business, and computer utility software for Windows, Palm, Pocket PC and Mac OS X.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

I-výrobca je špecialista softvérová aplikácia pre výrobu na hold správy, oznamy v sklade, telefónnych liniek informácie, webové stránky audio a iných hlas nad productions. Je určený na použitie profesionálne štúdiá a poskytne významný čas úspory a zlepšenia kvality výrobného procesu.

I-výrobca pomáha vám: * záznam a upraviť oznámenia a správy.


* Zachovať knižnice hudby.


* Vyrábať zmesi na hold správy okamžite vrátane medzier a načasovanie správ presné trvanie Ak požadované.


* Majte prehľad o kontaktné údaje zákazníka.


* Procesu audio pre v sklade alebo telefón alebo internet.


* Automaticky nahrať alebo email aktualizácie zákazníkom.


* Plody správy podržané o kazety o CD o digitálnych jednotky o zvukové súbory o počítač založený na hold hráčov (ie. IMS na Hold správy prehrávač, IAP oznámenia prehrávač a BMS Business hudbu a oznámenie systém).


* Audio editor zahrnuté pre rezané, orezať, ticho, opakujte slučky a podobné úpravy funkcie.


* Funkcia Automatické kvalitu zvuku optimalizované pre telefónne vrátane dynamický rozsah kompresie, Multi-Band obmedzenie, hluk dopadom, De-Essing, dynamické EQ a zvýšená úroveň kontroly. Všetky tieto upraviť automaticky, úspory vám čas.


* Podpora viacerých umiestnenie productions tak môžete aktualizovať mnohých personalizovaného miestach vo veľmi krátkom čase.


* Vytvoriť online skript formuláre s WebEdit a zákazník webové stránky s WebPublish automaticky z vášho hlasu cez skripty.


* Pokročilé automatizované cez fuzzy logiku správy plánovanie systému.


* Navrhnutá tak, aby výrobný proces rýchle a efektívne a sondážne dobré.

O NCH softvér NCH softvér je lídrom v audio, video, hudba, mp3, cd, dvd, telefónie, diktovanie, prepis, podnikania a počítačový software utility pre Windows, Palm, Pocket PC a Mac OS X.

Sťahujte tu: I-Producer Message Production Software 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Transcribe! for Windows 8.10Novinka

Software to help transcribing recorded music. Slow down music. Analyze chords.

Orientačný preklad: Softvér s cieľom pomôcť prepis hudobné nahrávky. Spomaliť hudby. Analyzovať akordov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

Amazing Slow Downer for Windows 3.2.3Novinka

Slows down music in real-time without changing the pitch.

Orientačný preklad: Spomaľuje hudba v real-time bezo zmeny výšky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Vorbital 3Novinka

Vorbital is an OpenAL-based Ogg Vorbis and Wavpack file player.

Orientačný preklad: Vorbital je založené OpenAL Ogg Vorbis a Wavpack súbor hráč.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Free Player 1.0.0.0Novinka

Free Player can Free Play 231 Formats and Convert 40 Media Formats.

Orientačný preklad: Multimediálny prehrávač, ktorý dokáže prehrať 231 formátov a konvertovať ich do viac ako 40 formátov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.73 MB

Pedalware Foot Pedal Software 1.00Novinka

Pedalware is free foot pedal software that controls a computer from a foot pedal

Orientačný preklad: Pedalware je zadarmo nožný pedál softvér, ktorý riadi počítač od pedála

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.12 MB

XMicroplayer 1.4Novinka

a simple, easy to use audio player designed to work with XM radio online service

Orientačný preklad: jednoduché, ľahko sa používajú audio prehrávač určené na prácu s XM radio online service

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

IMS Telephone On-Hold Player for Mac 3.31Novinka

Telephone on hold messages and music player software for Mac

Orientačný preklad: Telefón držať správ a hudobný prehrávač softvér pre Mac

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.81 MB

Passion Audio Player 2.6Novinka

Freeware Audio Player, sonique and winamp plugins support, freedb support.

Orientačný preklad: Freeware Audio Player, sonique a winamp plugins podporu, databßzy CDDB podpora.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.31 MB

Scheduled Audio Player 10.9.7Novinka

You can broadcast music and program on scheduled time by using Audio Broadcaster

Orientačný preklad: Môžete vysielať hudbu a program na plánovaný čas pomocou Audio vysielania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.74 MB

Najsťahovanejšie programy