Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0

Autor: Aspose Pty Ltd
Stránka: www.aspose.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.30 MB
Cena: 599 $
Počet stiahnutí: 1438
Dátum pridania: 2011-04-03
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win2000, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Aspose.Diagram for .NET:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Aspose.Diagram for .NET vo verzií 1.0.0.0 od autora Aspose Pty Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Aspose.Diagram for .NET je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Aspose.Diagram for .NET ..

Popis od autora programu - Aspose Pty Ltd v anglickom jazyku:

Aspose.Diagram is a class library for working with MS Visio files & is a pure .NET alternate for MS Visio Object Model. It enables developers to work with VSD & VDX files on ASP.NET web applications, web services & Windows applications. It makes use of the advanced functionality of Visio's services to manipulate Visio docs on a server. Developer can open files & manipulate the elements of the diagram, from lines and fills, to more complex elements, and then export to native Visio formats or XML.
Aspose.Diagrams is aimed at developers who need to work with Visio files form within their own applications. It allows you to manipulate the file format quickly and easily, saving time and effort in developing a solution for working with these files.

No Microsoft Visio Automation

Aspose.Diagram, as a pure .NET alternate for MS Visio Object Model provides much better performance and ease of use to manipulate diagrams and conversions into accepted formats. Aspose.Diagram also leverages advanced functionality provided by Visio services to manipulate Visio documents at server.

Read, Change and Write Microsoft Visio Documents

Aspose.Diagram for .NET provides a class library to read Microsoft Visio files in native VSD format as well as the Visio XML (VDX) format. The contents of the diagram can be manipulated through the Aspose.Diagram API. After making the required changes to the Visio file, the file can then be written to disk in Visio XML (VDX) format.

Platform Independence

You can confidently use Aspose.Diagram for .NET to build any type of a 32-bit or 64-bit .NET application including ASP.NET, Web Services and WinForms. Aspose.Diagram for .NET is easy to deploy because it is just a class library without any dependencies (except on the .NET Framework itself).

Support for Different File Formats

Using Aspose.Diagram for .NET, developers can easily open a multitude of file formats. These include
- MS Visio 2010 (VSD / VDX)

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Aspose.Diagram je knižnica tried pre prácu so súbormi MS Visio a je čistý. NET náhradník pre MS Visio Object Model. To umožňuje vývojárom pracovať s DVS a VDX obrázkov na webové aplikácie ASP.NET, webových služieb a aplikácií Windows. Využíva pokročilé funkcie služieb Visio je k manipulácii s Visio dokumenty na serveri. Developer je možné otvoriť súbory a manipulovať s prvkami diagramu, z čiary a výplne, až po zložitejšie prvky, a potom export do natívne aplikácie Visio formátov alebo XML. Aspose.Diagrams je zameraná na vývojárov, ktorí potrebujú pracovať so súbormi aplikácie Visio formou v rámci svojich vlastných aplikácií. To vám umožní manipulovať formát súboru rýchlo a ľahko, čo šetrí čas a úsilie vo vývoji riešení pre prácu s týmito súbormi. Nie Microsoft Visio automatizácie Aspose.Diagram, ako čistý. NET náhradník pre MS Visio Object Model poskytuje oveľa lepší výkon a jednoduché použitie k manipulácii s diagramy a konverzia do formátov prijatý. Aspose.Diagram tiež využíva pokročilé funkcie poskytované služby Visio manipulovať Visio dokumentov na server. Prečítajte si, Zmeniť a Zapisovať Microsoft Visio Dokumenty Aspose.Diagram. NET ponúka knižnica tried pre čítanie Microsoft Visio súbory v natívnom formáte, DVS, rovnako ako aplikácia Visio XML (VDX) vo formáte. Obsah diagramu možno manipulovať prostredníctvom Aspose.Diagram API. Po vykonaní požadovaných zmien v súbore aplikácie Visio, môžete súbor potom zapísať na disk v aplikácii Visio XML (VDX) vo formáte. Nezávislosť na platforme môžete s dôverou použiť pre Aspose.Diagram. NET stavať každý typ 32-bit alebo 64-bit. NET aplikácie vrátane ASP.NET, webových služieb a WinForms. Aspose.Diagram. NET je ľahko nasadiť, pretože je to len knižnica tried bez závislostí (s výnimkou. NET Framework sám). Podpora pre rôzne formáty súborov pomocou Aspose.Diagram. NET, môžu vývojári ľahko otvoriť veľké množstvo formátov súborov. Patrí medzi ne - MS Visio 2010 (VSD / VDX)

Sťahujte tu: Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DF_Language 1.0.264Novinka

DF_Language gives you multiple languages to your Visual Basic projects

Orientačný preklad: DF_Language vám dáva viac jazykov do projektov programu Visual Basic

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.04 MB

VBScriptMania 1.0Novinka

MSAccess database with over 2000 predefined scripts, in French and English.

Orientačný preklad: MSAccess databáza s viac ako 2000 preddefinovaných skripty, vo francúzštine a angličtine.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.78 MB

Outlook Security Manager 1.5Novinka

One-line tool to disable Outlook security alerts. .NET, VCL, ActiveX.

Orientačný preklad: One-line nástroj pre vypnutie zabezpečenia programu Outlook upozornenia. . NET, VCL, ActiveX.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.22 MB

Conv For Bas 3Novinka

A tool to convert Fortran programs in VB Modules

Orientačný preklad: Nástroj pre konverziu Fortran programov v VB moduly

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

SplineTech VBS Debugger PRO 7.36Novinka

Award-winning VBS Debugger. Watch Variables, Edit and Debug VBS scripts

Orientačný preklad: Award-víťaznú VBS Debugger. Sledujte Ukazovatele, Edit a ladenie skriptov VBS

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

MSDE Manager 5.13Novinka

MSDE Manager allows you to do all of the common operations of MSDE admin.

Orientačný preklad: MSDE Manager umožňuje robiť všetky bežné operácie MSDE admin.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.05 MB

Aspose.Cells for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Cells is a .NET component for spreadsheet reporting.

Orientačný preklad: Aspose.Cells je.ČISTÉ zložky pre vykazovanie hárok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 44.90 MB

Aspose.Report for .NET 2.7.0.0Novinka

Aspose.Report is a query building and charting control for .NET applications.

Orientačný preklad: Aspose.Report je dotaz, stavebné a mapovať ovládanie. NET aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.10 MB

Aspose.Words for .NET 10.2.0.0Novinka

Aspose.Words is a .NET component to read, write, modify & convert a Word doc.

Orientačný preklad: Aspose.words je.ČISTÉ zložky čítať, písať, upraviť "convert Word doc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 26.30 MB

Najsťahovanejšie programy