Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Apollo 37zz

Autor: Apollo Software
Stránka: shareapp.net
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.66 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1831
Dátum pridania: 2007-06-05
Aktualizácia: 2011-09-21

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Home Basic

Krátky popis k programu Apollo:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Apollo vo verzií 37zz od autora Apollo Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Apollo je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Apollo ..

Popis od autora programu - Apollo Software v anglickom jazyku:

Apollo started out as a MP3-player. It is recognized by its outstanding MP3 decoding quality, powerful continuous playback support and advanced playlist capabilities. It supports different file formats through so called input plug-ins. Writing an input plug-ins is rather straight forward (see the plug-ins page for more info) and thus Apollo can be easily made to support new audio formats. The player routines provide continuous playback or even a crossfade between tracks on all supported formats and with all output types (standard Wave Out, DirectSound and WAV file output). It is possible to direct the output into a WAV file, thus making it possible, for instance, to decode MP3s for writing them onto a CD. The player routines also provide a realtime 16-band equalizer for all file types.

Currently Apollo ships with two input plug-ins: Apollo MPEG decoder and Apollo WAV decoder. The MPEG decoder is capable of handling both MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-2.5 audio layer 2 and 3 files (i.e. MP2- and MP3-files). The decoder is capable of producing 32-bit, 24-bit, 16-bit and 8-bit data. Also Xing and Fraunhofer VBR MP3s are supported. The MPEG decoder is generally thought to be one of the best as far as sound quality is concerned (see FAQ for more information about the quality). The WAV decoder supports RIFF WAV files containing PCM or Microsoft ADPCM coded data. Both plug-ins support Internet streaming.

Apollo also provides support for other type of plug-ins, namely visualization, digital signal processing (DSP) and general purpose plug-ins. Their formats are identical with the corresponding Winamp 2.xx plug-ins. Thus all existing Winamp plug-ins of these three categories should work with Apollo. Also, Winamp input plug-ins that really provide the sound data instead of directly controlling the output device are supported by Apollo.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Apollo začínal ako MP3 prehrávač. Uznávajú jeho vynikajúcich MP3 dekódovania kvalitu, mocný Funkciaopakovanejreprodukcie podporu a rozšírené skladieb spôsobilostí. Podporuje formáty rôznych súborov prostredníctvom tak nazýva vstupné doplnkov. písanie vstupného plug-inov je pomerne rovno vpred (pozri plug-ins stránku pre viac info) a teda Apollo môžu byť ľahko na podporu nových zvukových formátov. Prehrávač rutiny poskytujú nepretržitého prehrávania alebo dokonca prechod medzi skladbami na všetky podporované formáty a so všetkými typmi výstup (štandardné Wave Out, DirectSound a WAV súbor výstup). Je možné priame výstup do súboru WAV, čím je možné, napríklad, na dekódovanie MP3 pre zápis na disk CD. Prehrávač rutiny tiež poskytujú realtime 16-pásmo ekvalizéra pre všetky typy súborov.

V súčasnosti Apollo lodí s dvoma vstupné plug-ins: Apollo MPEG2 dekodér a Apollo WAV dekodér. MPEG2 dekodér je schopná zvládnuť MPEG-1, MPEG-2 a MPEG 2.5 audio layer 2 a 3 súbory (t. j. MP2 - a MP3-). Dekodér je schopný produkovať 32-bitové, 24-bit, 16-bitový a 8-bitové údajov. Tiež sú podporované Xing a Fraunhofer VBR MP3. MPEG2 dekodér sa vo všeobecnosti považuje za jeden z najlepších ako kvalita zvuku je príslušné (pozri FAQ pre viac informácií o kvalite). WAV dekodér podporuje RIFF WAV súbory obsahujúce PCM alebo Microsoft ADPCM kódované údajov. Obe plug-inov podporujú Internet streaming.

Apollo tiež poskytuje podporu pre iný typ plug-ins, menovite vizualizácia, digitálne spracovanie signálu (DSP) a všeobecný účel plug-ins. Ich formáty sú totožné so zodpovedajúcimi Winamp 2. xx plug-ins. Preto všetky existujúce Winamp plug-inov pre tieto tri kategórie by mali pracovať s Apollo. Tiež Winamp vstupné plug-inov naozaj poskytujúce zvukových údajov sa namiesto priamo kontrolu výstupného zariadenia sú podporované Apollo.

Sťahujte tu: Apollo 37zz

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

WireFusion MP3 1.2Novinka

Streaming MP3 player add-on for WireFusion

Orientačný preklad: Streamovanie MP3 prehrávač add-on pre WireFusion

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.49 MB

Transcribe! for Linux 8.10Novinka

Software to help transcribing recorded music. Slow down music. Analyze chords.

Orientačný preklad: Softvér, ktorý pomôže prepisovanie reprodukovaná hudba. Spomaľte hudby. Analyzovať akordy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.0 MB

ESP Enhanced ShoutCast Player 1.00Novinka

Enhanced Internet Radio Player, MP3 Downloads and Stream Ripper

Orientačný preklad: Vylepšené internetové rádio prehrávač, MP3 za týždeň a prúd Ripper

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.58 MB

@MAX Tray Player 1.01bNovinka

Play your favorite music right from taskbar!

Orientačný preklad: Prehrávať svoju obľúbenú hudbu priamo z hlavného panela!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.82 MB

Easy_MP3_Player_&_Radio 2.8Novinka

Easy MP3 Player & Radio is a great tool for playing your MP3 files.

Orientačný preklad: Jednoduchý MP3 prehrávač & rádio je skvelý nástroj pre prehrávanie súborov MP3.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

Passion Audio Player 2.6Novinka

Freeware Audio Player, sonique and winamp plugins support, freedb support.

Orientačný preklad: Freeware Audio Player, sonique a winamp plugins podporu, databßzy CDDB podpora.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.31 MB

Tunopia 1.0Novinka

Tunopia is a music player that provides instant access to every MP3 song on you.

Orientačný preklad: Tunopia je hudobný prehrávač, ktorý poskytuje okamžitý prístup ku každému MP3 skladbu na vás.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.01 MB

TriKaraoke MP3+G Player (Free) 1.0Novinka

Free MP3+G Karaoke Player, Song Manager and Free Song Included

Orientačný preklad: Bezplatne MP3 + G Karaoke pieseň tréner a voľný pieseň zahrnuté

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.37 MB

GinoPlayer 1.0Novinka

Find, Listen and Download MP3 Music Totally Free

Orientačný preklad: Nájsť, vypočuť a stiahnuť hudbu vo formáte MP3 úplne zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.21 MB

Najsťahovanejšie programy